Verkoopsvoorwaarden

 1. Glutoff wordt hierna als “verkoper” en de opdrachtgever als de “koper” genoemd.
 2. De koper heeft de plicht de factuur alsmede de algemene factuur voorwaarden zoals op deze pagina weergegeven te protesteren binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen. Bij gebrek waarvan de onderhavige overeenkomst, de factuur algemene voorwaarden onverkort geacht te zijn aanvaard. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht per aangetekende post binnen 48 uur na verzending van de factuur worden geformuleerd. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen of uit te stellen.
 3. Onze offertes zijn zonder verbintenis en geheel vrijblijvend.
 4. Alle facturen zijn contant te betalen bij levering der diensten, tenzij anders bepaald.
 5. Bij niet betaling op de vervaldag zijnde contant, tenzij anders overeengekomen en zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning nodig is, geeft een niet betaalde factuur recht op een intrest van 12% op jaarbasis of 1 % per maand en dit enkel om reden van deze vertraging en een verhogingsbeding van 10 % van het facturatiebedrag met een minimum van 125 €, ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Dit onverminderd de vervallen of te vervallen nalatigheidsintresten.
 6. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag, houdt de verkoper zich het recht voor om de in uitvoering zijnde overeenkomsten op te schorten of teniet te doen. Tevens brengt niet betaling van een factuur op de vervaldag mede dat alle andere schulden, ook deze welke later zijn ontstaan, onmiddellijk opeisbaar worden. Alsmede in geval van faillissement, concordaat, opschorting van betaling, stillegging, vereffening of liquidatie van kopers bedrijf, wordt hij geacht, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zijdens verkoper vereist is, in gebreke te zijn en heeft de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In deze gevallen kan(kunnen) deze overeenkomsten van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden waarvoor de wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal volstaan. De verkoper is niet tot enige schadevergoeding of garantie gehouden doch behoudt alle hem toekomende rechten. In al deze gevallen is al hetgeen verkoper van koper ter vordering mocht hebben ineens opeisbaar.
 7. De opgegeven leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt, dit rekening houdend met bevoorradings- en productiemogelijkheden van de firma Glutoff en zijn uit die hoofde slechts approximatief en kunnen nooit enige verplichting inhouden. Overschrijding door welke oorzaak ook, verstrekt aan de verkoper geven dan ook nimmer enig recht op schadevergoeding of annulatie van de bestelling en/of ontbinding van de overeenkomst. Zijn wij door overmacht, staking lock-out, e.d. niet instaat de overeenkomst uit te voeren , behouden wij het recht voor, de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 8. De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor van de geleverde goederen totdat de koper al zijn verplichtingen heeft vervuld. Zelfs in geval van eigendomsvoorbehoud ten voordele van de verkoper worden de risico’s in verband met de goederen op de koper overgedragen vanaf het moment van de levering.
 9. Indien enige wijziging tot stand komt in verband met de officiële inschrijving handelsregister, handelsactiviteit, maatschappelijke zetel, statuten e.d. is de koper verplicht hiervan mededeling te doen aan de verkoper. Bij meerdere kopers zijn, zijn deze hoofdelijk verbonden.
 10. Briefwisseling, inningskosten en niet geaccepteerde wissels zijn ten laste van de koper.
 11. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zijn elk geschil te beslechten, conform haar werkingsreglement, kosteloos te bekomen bij de B.A.I. Lieven Bauwensstraat 20 820 Brugge (tel:050/353592 en fax:050/456074) Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op de keerzijde vermeld.